โอกาสแจ้งเกิดในตลาดค้าปลีกอินโดนีเซีย

 
 

 

 

ภาคค้าปลีกอินโดนีเซียมีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับผู้ประกอบการไทย ภายหลังจากที่ทางการอินโดนีเซียมีแนวโน้มเปิดกว้างด้านค้าปลีกในช่วงปลายเดือน ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา ประกอบกับตลาดค้าปลีกของอินโดนีเซียที่ยังขยายตัวมากกว่าร้อยละ 10 ต่อปี โดยกลุ่มประชากรที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงจนถึงรายได้ระดับสูงที่มีรายได้ตั้งแต่ 5 ล้านรูเปียห์ต่อเดือนขึ้นไปหรือราว 13,400 บาท เป็นกลุ่มที่เหมาะกับการเจาะตลาดของผู้ประกอบการไทย ผู้ประกอบการ SME อาจเน้นส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวอินโดนีเซียและเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกอยู่แล้ว

 

ทั้งนี้ กำลังซื้อของประชาชนชาวอินโดนีเซียที่เพิ่มขึ้นในระยะแรกยังคงจำกัดอยู่ในเขตเมืองใหญ่ๆ ที่เติบโตตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ดีและมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคที่เหมาะสมกลยุทธ์เจาะตลาดค้าปลีกของอินโดนีเซีย ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ตลาดสินค้าไทยของผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงผู้บริโภคชาวอินโดนีเซียได้ตรงจุดและมีศักยภาพในการขยายตลาดได้ในอนาคต  สำหรับ SME ไทยที่มีประสบการณ์การค้าระหว่างประเทศอยู่แล้ว หรือมีตราสินค้าที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จัก ควรจะเลือกสรรตัวแทนการค้าที่มีนโยบายการจัดจำหน่ายในอินโดนีเซียที่เหมาะสมกับสินค้าที่ SME ไทยต้องการเข้าทำตลาด แต่ถ้ามีปริมาณของสินค้าส่งออกไม่สูงมากอาจเลือกวิธีการหาบริษัทกระจายสินค้า (Distributor)