ภารกิจ วิสัยทัศน์

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง

สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ดังนี้
1. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการวิสาหรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการประสานนโยบายและดำเนินการส่งเสริมวิสาหกิจร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
2. ส่งเสริมให้สมาชิกมีศักยภาพในการประกอบการสามารถพัฒนาและขยายธุรกิจให้ก้าวหน้าได้
3. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่สมาชิกและบุคคลอื่น
4. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
5. เป็นศูยน์กลางสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเภทต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6. ช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้องในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
SEMs ไทย องค์กรเข้มแข็ง ธุรกิจยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)
มิตรภาพเฟื่องฟู
เชิดชูวิชาการ
บริการสมาชิก
ธุรกิจเชื่อมโยง
การมีส่วนร่วม ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม (Core Value)
สามัคคี มีคุณธรรม

 

 

พันธกิจสมาคม กิจกรรม

มิตรภาพเฟื่องฟู

- ร่วมพิธีเปิด-ปิด คพอ. เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่
- เยี่ยมกิจการและเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างจังหวัด
- กิจกรรมสันทนาการ ทัศนศึกษา
- กีฬาสัมพันธ์ แข่งกอล์ฟ โบว์ลิ่ง แรลลี่
- อื่นๆ
เชิดชูวิชาการ
 
- เป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษา ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
- ร่วมกับสถานบันการศึกษา เปิด Clinic ให้คำปรึกษา
- จัดสัมมนาวิชาการในประเด็นที่น่าสนใจให้กับสมาชิก
- จัดศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มความรู้ให้สมาชิก
- สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดีกว่า เร็วกว่า ถูกกว่า
- อื่นๆ
บริการสมาชิก
 
- ส่งข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกได้ทันเหตุการณ์ทาง e-mail และ website
- ประสานงานความร่วมมือ ความต้องการระหว่างสมาชิก เพื่อร่วมทำธุรกิจ การออกแสดงสินค้า การศึกษาดูงาน
- โครงการคุณภาพของสมาชิกสินค้าดีเด่น
- ให้ความช่วยเหลือหาแหล่งทุน
- อื่นๆ
ธุรกิจเชื่อมโยง
 
- กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) จับคู่ธุรกิจระหว่างจังหวัดกับจังหวัด และสมาชิกกับสมาชิก
- การแลกเปลี่ยนสินค้า (Barter Trade)
- การจัดงานแสดงสินค้า 5 ภูมิภาค
- ค้าขายออนไลน์ (E-commerce)
- การออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า
- อื่นๆ
การมีส่วนร่วม ใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม
 
- ทำ Workshop ทั้ง 5 ภูมิภาค เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อหายุทธศาสตร์ในการพัฒนาสมาคม
- ทำโครงการความช่วยเหลือสมาชิกอย่างเร่งด่วน เช่น อุทกภัย เป็นต้น
- ร่วมกันช่วยเหลือ ดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยตอบแทนสังคมในจังหวะและวาระที่พร้อมทำ เช่น ช่วยด้านการศึกษา และอื่นๆ

26 มิถุนายน 2556