ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง จังหวัด เบอร์โทร E-mail
1 คุณเพ็ญทิพย์  พรจะเด็ด นายกฯ               ชลบุรี 0818613646  
2 คุณปริญญา ลีตรานนท์ เลขาธิการ กรุงเทพฯ 02-8987701  
3 คุณทัศนีย์ บาโคส เหรัญญิก ระยอง 038-8687123  
4 คุณนพดล ตั้งทรงเจริญ ปฏิคม ระยอง 038-876788  
5 คุณวีรวรรณ เกษมอำไพรินทร์ ประชาสัมพันธ์ พิษณุโลก 081-9728838  
6 คุณชัยยศ คชพันธุ์ นายทะเบียน กรุงเทพฯ 089-1093338  
7 คุณอภินันท์ ศิริโยธิพันธุ์ สารสนเทศ เชียงใหม่ 089-1592251 apinun@nantapun.com
8 คุณประเสริฐศักดิ์ โพธิพฤกษ์ กฎหมาย กรุงเทพฯ 087-0207415  
9 คุณอาคม ศุภางค์เผา อุปนายกภาคเหนือ เชียงใหม่ 053-275371 supangohao@yahoo.com
10 คุณนภดล ศรีภัทรา อุปนายกภาคใต้ สุราษฎร์ธานี 077-282-662 nobhadon@hotmail.com
11 คุณสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข อุปนายกภาคตะวันออก ชลบุรี 038-271933-4 surachet@tmc.co.th
12 คุณคณิตศักดิ์ สิทธิพงษ์ธนกุล อุปนายกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 044-311273,  044-311761 st_kanitsuk@hotmail.com
13 คุณไพศาล ว่องไวกลยุทธ อุปนายกภาคกลาง สุพรรณบุรี 035- 559155, 035-559016 toewongwai@hotmail.com
14 คุณศิริพร ตันติพงษ์ อุปนายกเขตศูนย์ภาค 1 เชียงใหม่ 053-821247-8 sitantipong@gmail.com
15 คุณเพ็ชรเกษม ส่งศิริ อุปนายกเขตศูนย์ภาค 2 อุตรดิตถ์ 055-411116 happydiamond29@hotmail.com
16 คุณชลธีร์ เหลืองประเสริฐ อุปนายกเขตศูนย์ภาค 3 พิจิตร 056-611978 chonlatee_04@hotmail.com
17 คุณเพชรี ไพบูลศิลป์ อุปนายกเขตศูนย์ภาค 4 อุดรธานี 042-341330 Paopetcharee@gmail.com
18 คุณสุรชัย คชินทักษ์ อุปนายกเขตศูนย์ภาค 5 ขอนแก่น 043-227832-3 surachai171@hotmail.com
19 คุณวีระเดช ตั้งตรงเวชกิจ อุปนายกเขตศูนย์ภาค 6 บุรีรัมย์ 044-612075 kmi.forest@yahoo.com
20 คุณเดชวิชัย เดชบุรัมย์ อุปนายกเขตศูนย์ภาค 7 ศรีสะเกษ 045-651059 detwichai2007@hotmail.com
21 คุณภูษิต ชัยงาม อุปนายกเขตศูนย์ภาค 8 กรุงเทพฯ 02-8971947-9 tum@imagelogo.co.th
           
23 คุณประวิทย์ พงษ์ฤทธิ์ศักดา อุปนายกเขตศูนย์ภาค 10 สุราษฎร์ธานี 077-212116-7 labchem@loxinfo.co.th
24 คุณแสงฟุ้ง นิติภาวะชน อุปนายกเขตศูนย์ภาค 11 สุราษฏร์ธานี 077-214410 sangfoung@hotmail.com
25 คุณฐิตาภรณ์ หงษ์ทอง เจ้าหน้าที่สมาคมฯ กรุงเทพฯ 02-2024547 info@atsme.org
26 คุณวโรดม กลิ่นสุวรรณ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ กรุงเทพฯ 02-2024547 info@atsme.org
           
           
           

3 กุมภาพันธ์ 2563