ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

     ในอดีตที่ผ่านมาผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัดจะรวมตัวกันตั้งเป็นชมรม มีการประชุมร่วมกันทุกเดือนเพื่อรำลึกถึงความหลังครั้งยังอบรมอยู่ด้วยกัน มีการจัดกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาธุรกิจ บางกลุมมีเงินออมร่วมกันเพื่อผลัดกันยืมไปขยายกิจการเป็นต้น โดยความคิดนี้ริเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 และตั้งเป็นชมรมกันเรื่อยมาในทุกจังหวัด ซึ่งเป็นชมรมที่รักใคร่ปรองดองกันเป็นอย่างดี

     4 ปีต่อมา กลุ่มชมรมแต่ละจังหวัดเหล่านี้ มีการผลักกันไปเยี่ยมเยือนกัน แลกเปลี่ยนความคิด ศึกษาดูงานกัน และมีความคิดที่จะจัดตั้งศูนย์กลางประสานงานระหว่างชมรม จึงขอให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดประชุมรวมชมรมของจังหวัดต่างๆ รวมถึงการสัมมนาวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงสินค้าของสมาชิกที่ห้องประชุมธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมี ฯพณฯ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุสาหกรรมในสมัยนั้น ให้เกรัยรติเป็นประธานในพิธีเปิด และอีก 2 ปีต่อมาจัดประชุมที่เขาใหญ่ โดยมี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุสาหกรรมในสมัยนั้น ให้เกรัยรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

     ต่อมาอีก 2 ปี ความคิดที่จะมีศูนย์กลางรับผิดชอบงานทั้งหมดของทุกชมรมเริ่มเป็นรูปธรรม ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้รับความไว้วางใจให้บริหารชมรมกลาง เมื่อครบ 2 ปี ได้มอบหมายให้จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดพิษณุโลก เชียงใหม่และขอนแก่น รับดำเนินการต่อตามลำดับ

     ในปี พ.ศ. 2539 ชมรม คพอ. จังหวัดต่างๆ ได้มารวมตัวกันอย่างจริงจังเพื่อตั้งเป็นสมาคมฯ โดยเชื่อว่าองค์กรที่มีเกิดความน่าเชื่อถือควรเป็นหน่วยงานองค์กรนิติบุคคลดังนั้นจึงควรเป็นรูปแบบสมคมฯ โดยได้ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในขณะนั้นคือ ท่านมนู เลียวไพโรจน์ ให้การสนับสนุนก่อตั้งสมาคมและจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2539 มีชื่อว่า "สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (สมาคม คพอ.)" และต่อมาสมาคมฯ ได้เปิดกว้างขยายกลุ่มสมาชิกให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไปจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น "สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย" หรือ "Association for the promotion of Thai Small and Medium Entrepreneurs (ATSME)" ปัจจุบันมีสมาชิกผ่านการฝึกอบรมโครงกลาง (คพอ.) จำนวน 261 รุ่น มีสมาชิกกว่า 8,000 รายกระจายอยู่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

 

รายชื่อนายกสมาคม
1.คุณมนู เลียวไพโรจน์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2539 - 2541)

2.คุณชุติภา โอภาสานนท์ อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2542 - 2549)

3.คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง (พ.ศ. 2550 -2552)

4.คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด (พ.ศ. 2553 - 2557)

 

 

 

ที่ตั้งสำนักงานกลาง
ชั้น 4 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. 0-2202-4547 Fax : 0-2354-3427 www.atsme.org E-mail: info@atsme.org

 www.facebook.com/atsme


3 กุมภาพันธ์ 2563